Algemene Voorwaarden Henk Schroen

Handelsnaam: Henk Schroen
Opererend als: Henk Schroen – communicatie-media-taal
KvK-nummer: 65885538

Versie Augustus 2019, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Henk Schroen (Henk Schroen – communicatie-media-taal) hierna te noemen: “Schroen”, en een Opdrachtgever waarop Schroen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Schroen, voor de uitvoering waarvan door Schroen derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Schroen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schroen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

2.1 De aanbiedingen en offertes van Schroen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.2 Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
2.3 De offertes van Schroen zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
2.4 Bij opdrachten in de vorm van detacherings- en/of interim werkzaamheden zullen afhankelijk van de periode, omvang en taakstelling worden geoffreerd.
2.5 Overeenkomsten komen tot stand doordat Schroen de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging of ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, dan wel op het moment dat Schroen tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Schroen behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.
2.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Schroen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Schroen anders aangeeft.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Schroen neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de diensten kan hij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.
3.2 Schroen verricht de werkzaamheden op het tijdstip en de plaats bij overeenkomst bepaald. Indien dit niet is overeengekomen, bepaalt Schroen deze met inachtneming van de aard van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 Schroen zal, binnen de grenzen van de door hem aangeboden dienstverlening, rekening houden met de redelijke wensen van de Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Schroen bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
3.4 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schroen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.5 Opgegeven termijnen voor de levering door Schroen van de diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.6 In het geval van overmacht aan de zijde van Schroen worden alle verplichtingen van Schroen jegens de Opdrachtgever, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.
3.7 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Schroen niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: stakingen, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen bij Schroen of bij ingeschakelde externe partijen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

Artikel 4 Medewerking van de Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Schroen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Schroen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Bij opdrachten in de vorm van detacherings- en/of interim werkzaamheden dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat Schroen over alle redelijkerwijs benodigde faciliteiten van Opdrachtgever kan beschikken om de overeengekomen opdracht op deugdelijke wijze uit te voeren.
4.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 en 4.3 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.
4.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Schroen gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schades die aan de zijde van Schroen daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5 Tarieven en betaling

5.1 Schroen brengt zijn werkzaamheden in rekening op basis van het aantal gewerkte uren per periode van 4 (vier) weken en het uurtarief zoals in de offerte is vermeld, tenzij nadrukkelijk schriftelijk een vaste prijs voor de opdracht overeen is gekomen.
5.2 Alle door Schroen opgegeven tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, tenzij vooraf anders door partijen is overeengekomen. Onkosten van Schroen die niet zijn gespecificeerd in de offerte, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.3 Betaling van de factuur dienst binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de Opdrachtgever, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag. Ook is Opdrachtgever over een niet-tijdige betaling de wettelijke rente ter hoogte van 8% per jaar verschuldigd.
5.4 Schroen heeft het recht om aan Opdrachtgever een aanbetaling te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal Schroen met de werkzaamheden aanvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De aanbetaling zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de aanbetaling betrekking heeft.
5.5 Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dan dient hij dit binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Schroen. Indien Opdrachtgever niet aan het voorgaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.
5.6 Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden die reeds zijn verricht en die zijn voorbereid op basis van het afgesproken uurtarief bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.7 In het geval partijen de opdracht willen verlengen, wordt door Schroen telkens een nieuwe offerte uitgebracht. De Opdrachtgever kan in geen geval rechten ontlenen aan tarieven die in het verleden voor eenzelfde of een vergelijkbare opdracht zijn geoffreerd.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht en meerwerk

6.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
6.2 Indien er tussentijdse wijziging in de opdracht ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal Schroen de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdracht, als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

Artikel 7 De duur van de overeenkomst en opschorting, ontbinding en opzegging daarvan

7.1 De overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan zowel de duur van een kalenderperiode omvatten als de duur van een project. De duur van de overeenkomst wordt opgenomen in de offerte.
7.2 De overeenkomst voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd door partijen, indien de vooraf overeengekomen duur langer is dan 6 (zes) maanden. De opzegging dient te allen tijde per aangetekend schrijven te worden gedaan.
7.3 De voor partijen geldende opzegtermijn bij de overeenkomst voor onbepaalde tijd en de overeenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 (zes) maanden bedraagt 14 (veertien) dagen.
7.4 De overeenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 (zes) maanden wordt na afloop onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd voor dezelfde duur.
7.5 Indien Schroen of de Opdrachtgever de overeenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 (zes) maanden wenst op te zeggen, dan dient dit minimaal 14 (veertien) dagen voor de einddatum per aangetekend schrijven aan de andere partij kenbaar te worden gemaakt.
7.6 Schroen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Schroen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Schroen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7.7 Voorts is Schroen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Schroen kan worden gevergd.
7.8 Indien Schroen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.9 Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan Schroen de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.10 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Schroen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.
7.11 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Schroen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.12 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Schroen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Schroen op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Schroen en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Schroen zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde diensten, producten (waaronder ook documentatie) voor.
9.2 Alle door Schroen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkwijzen, en andere geestesproducten van Schroen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Schroen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.
9.3 Schroen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De aansprakelijkheid van Schroen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot:
a. bij opdrachten met een looptijd korter dan 6 (zes) maanden: maximaal het declaratiebedrag over de periode vanaf de aanvang van de opdracht, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling;
b. bij opdrachten met looptijd van 6 (zes) maanden of langer: maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling.
De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van Schroen maximaal uit te keren bedrag.
10.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Schroen te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Schroen wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Schroen voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4 Opdrachtgever zal Schroen vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder, doch niet uitsluitend, aanspraken verband houdend met onvolkomenheden in de door Schroen aangeleverde mediateksten, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht.
10.5 Schroen zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schroen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op alle overeenkomsten betreffende de levering door Schroen van diensten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen Schroen en de Opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
11.3 Schroen is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal telkens schriftelijk aan de Opdrachtgever worden toegezonden.